Najdete nás na Facebooku

Podporují nás:

"Sedm dnů, které otřásly Prahou" - Zpravodaj PTP

Logo PTP zpravodaj

Sedm dnů, které otřásly Prahou - Vzpomínková akce u příležitosti 42. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy

Titul je narážkou na dílo amerického novináře, prozaika a básníka Johna Reeda (1887-1920), spoluzakladatele Komunistické strany USA, Deset dnů, které otřásly světem, v němž vyjádřil své dojmy z bolševické revoluce v roce 1917. Obrovský sarkasmus narážky nám ovšem hlavně připomíná, že právě tato bolševická revoluce a bolševismus se staly prvotní příčinou strašlivého historického zla a zárodkem vzniku říše zla, které podlehlo i Pražské jaro v roce 1968.

Akci zorganizovaly v sobotu 21. srpna 2010 v dolní části Václavského náměstí v Praze Městská část Praha 1 a občanské sdružení Publicum Commodum, a to také proto, že je nezbytné si těžké chvíle české historie připomínat, jak to zdůraznil starosta Městské části Praha 1 Ing. Filip Dvořák.

„Už mnohokrát vyřčená pravda říká, že připomínání nás ochraňuje před budoucími chybami. Připomínání nám pomáhá vyrovnat se s temnými stránkami naší minulosti," prohlásil ve svém úvodním slovu, jímž zahájil tuto vzpomínkovou akci, starosta Městské části Praha 1.

„Rok 1968 byl pro většinu národa krásný: mladí lidé prožívali dosud nepoznanou svobodu, vycházely nádherné knihy, točily se slavné filmy. Rok 1968 byl ale nakonec hlavně krutý: vojáci zabíjeli, svoboda rychle skončila, komunisté záhy obraceli a lámali své hřbety. Desetitisíce lidí prchali do exilu. Nastalo další temné období našich dějin..." tak zněla slova jeho charakteristiky Pražského jara.

Městská část Praha 1 a občanské sdružení Publicum Commodum připravily rozsáhlý program. V jeho rámci se uskutečnil koncert písničkářů, jejichž názory a tvorbu ovlivnily i tragické okamžiky srpnové invaze, Vlastimila Třešňáka a Jana Buriana, proběhla diskuse s pamětníky, předsedou pobočky Konfederace politických vězňů v Táboře Miroslavem Růžičkou a předsedou Ústřední rady Svazu PTP-VTNP ČR Vladimírem Lopaťukem, a také prezentace multimediálního DVD „My jsme to nevzdali. Příběhy 20. století". Na závěr se účastníci vydali do horní části Václavského náměstí k symbolickému pomníčku Jana Palacha a Jana Zajíce, k němuž položili květiny.

Prvním účinkujícím se stal Vlastimil Třešňák se svým bandem, statečný člověk, kterého nezlomilo ani fyzické násilí ze strany tehdejší Státní bezpečnosti. Zůstal pevný a čestný. Stejná je i jeho hudba. Říká tvrdě svoji pravdu. Na 21. srpen 1968 vzpomíná takto: „V úterý 20.srpna 1968 jsem na Karlově mostě vyžebral 5 amerických dolarů. Příští den jsem šel dolary vyměnit do směnárny, jak mi ukládal zákon. Před směnárnou ale stál nějaký tank. Byla to divná středa..."

Za Konfederaci politických vězňů ČR promluvil br.Miroslav Růžička, který omluvil předsedkyni sestru Dr. Naďu Kavalírovou, která se ve stejnou dobu zúčastnila shromáždění v Leopoldově, uspořádaného rovněž k připomenutí 21. srpna 1968. Bratr Miroslav Růžička vzpomínal: „Ten den nelze zapomenout. Ten den poznamenal život všech generací v ČSR. Před 42 lety ještě žil Jan Palach. Studoval, věřil a doufal, stejně jako věřily tisíce občanů této země a jako doufala moje generace, poznamenaná komunistickou totalitou, že čas napraví všechny minulé křivdy. Dosud se tak nestalo, neboť je to „běh na dlouhé trati". Ale naděje, která nás provázela v době nesvobody a která nás opět provází od 17. 11. 1989, bude jednou beze zbytku naplněna i pro památku Jana Palacha."

Sedm dnu PTP zpravodaj foto1

Za Svaz PTP-VTNP ČR pozdravil přítomné předseda Ústřední rady Svazu br. Vladimír Lopaťuk. Ve svém projevu připomněl odpor členů Svazu ke vpádu cizích vojsk na naše území a jejich účast na tehdejších demonstracích proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy a také další důvod tohoto jejich odporu: „V době, která předcházela vpádu vojsk, nazvané Pražské jaro, kdy jsme nabývali naději, že představitelé komunistického režimu pochopí, že v našich zemích nelze uplatňovat sovětský násilný způsob přinucení občanů k politické poslušnosti, se podařilo ustavit z bývalých vojáků pomocných technických praporů přípravný výbor k založení jejich vlastní společenské organizace v Československu. Tomuto přípravnému výboru se podařilo svolat I. celostátní sjezd do Prahy, a to na Slovanský ostrov do velkého sálu Paláce Žofín. Sjelo se nás sem tehdy několik tisíc. Zde byl dne 25. května 1968 přítomnými účastníky založen Svaz PTP s celostátní působností a zvoleno jeho předsednictvo. Po sjezdu neprodleně zpracovali členové přípravného výboru stanovy. Ty byly pak předány tehdejšímu ministerstvu vnitra ke schválení. Ke schválení stanov však už nedošlo, neboť vpád vojsk Varšavské smlouvy znemožnil registrovat demokratické organizace, jejichž členové byli komunistickým režimem označeni pro svůj postoj jako politicky nespolehliví. Na novou registraci jsme museli čekat až do 17. února 1990, kdy se již mohl konat řádný II. celostátní sjezd k založení Svazu PTP, který držíme dosud"

Po svém vystoupení byl bratr předseda osloven moderátorkou a požádán o vysvětlení, zda s ním na pódiu přítomní dva pánové, oba s příjmením Dvořák, mají nějakou souvislost, nebo zda se jedná o náhodnou shodu stejných jmen. Odpověď bratra Lopaťuka zněla: „Paní moderátorko, tato dvě jména k sobě patří. Starší pan Dvořák je otec, mladší je jeho syn. Syn, pan Ing. Filip Dvořák, je starostou Městské části Praha 1, jeho otcem je MUDr. Karel Dvořák, bývalý příslušník pomocných technických praporů, který je řádným členem Svazu PTP-VTNP ČR."

Toto vysvětlení našeho předsedy odměnili přítomní srdečným potleskem. Tradici politických postojů rodiny pana starosty není možné na tomto místě a v této souvislosti pominout. Jeho dědeček byl vězněn 9 let v Leopoldově a jeho strýc zemřel v Bitýzu na uranu. Bratr Vladimír Lopaťuk poděkoval oběma pánům Dvořákům jménem členů našeho Svazu a popřál jim hodně sil a energie do dalších životních bojů, které nás ještě čekají. Poděkoval také přítomné zástupkyni občanského sdružení Publicum Commodum paní JUDr. Jaroslavě Janderové, která byla duší celého shromáždění jak v přípravě, tak i při vlastním programu. Dále poděkoval i oběma moderátorkám za jejich kultivovaný projev i všem hudebníkům za vytvořenou krásnou atmosféru.

Sedm dnu PTP zpravodaj foto2

Mezi jednotlivými body programu přicházela na pódium moderátorka, která podrobně charakterizovala události jednotlivých sedmi dnů od 21. do 27. srpna. Tato charakteristika byla určena zejména pro ty, kdo tyto události neprožili. U nás starších vyvolávaly vzpomínky spojené s událostmi oněch sedmi dnů dojetí, jsou to totiž vzpomínky na národ, který se během nich probudil k nebývalé a nečekané jednotě a solidaritě, a oněch sedm dnů se díky tomu stalo na dlouhou dobu nejšťastnějšími sedmi dny v našem životě. Za tento průběžný bod programu, který byl realizován dokonce dvakrát, si oba organizátoři zaslouží mimořádné uznání.

Kromě Městské části Praha 1, která skvěle splnila všemi svými pracovníky poslání vyplývající pro ni z tradic této křižovatky dějin a kultur a jejíž starosta Ing. Filip Dvořák byl osobně po celou dobu programu nejen osobně přítomen, ale aktivně se na plnění tohoto poslání podílel, je nutné vyzdvihnout úlohu, jakou při realizaci programu splnilo občanské sdružení Publicum Commodum. Jaké je poslání tohoto občanského sdružení?

Už jeho samotný latinský název říká všechno, protože „Publicum Commodum" znamená česky „veřejné blaho". Podívejme se ostatně na jeho webovou stránku:

„Publicum Commodum je dobrovolným nevládním občanským sdružením, které sdružuje své členy na základě společného zájmu o veřejné dění na úrovni obcí, krajů a státu, s vůlí stavět se proti negativním, často skrytým a neveřejným jevům, záměrům a činnostem, které život občanské společnosti a veřejné dění poškozují a ohrožují. Klademe si za cíl prohlubovat základní principy a hodnoty rovné občanské společnosti, a to zejména ve sféře právní, politické a hospodářské. Předmětem naší činnosti jsou tedy analýzy společenských jevů, které mají dopad na formování demokratických principů a názorů ve společnosti.

Specifickým zaměřením, které považujeme za významnou část naší činnosti, jsou všechny jevy a události, které souvisí s obdobím II. a III. odboje, tj. historické období let 1938-1989, zejména jejich dopad na vývoj demokracie v naší společnosti."

Jedním z posledních úspěchů tohoto občanského sdružení je vydání knihy nových, dosud neznámých fotografií z Pražského povstání a uspořádání výstavy těchto fotografií v Křížové chodbě Staroměstské radnice, o což se zasloužil zejména Ivan Bednář, člen zastupitelstva Magistrátu hlavního města Prahy a tiskový spolupracovník občanského sdružení Publicum Commodum. Dalším počinem sdružení a Ivana Bednáře má být obdobná výstava a edice knihy s tematikou PTP, jejichž smyslem má být zejména náprava falešné pověsti, jakou o PTP a černých baronech vytvořil Miloslav Švandrlík. Držme proto palce, eventuálně pomozme, aby se toto dobré dílo podařilo dovést k úspěšným výsledkům.

K dalším významným hostům, kteří nejen promluvili, ale nastínili i další program své činnosti, patří Mikuláš Kroupa, ředitel občanského sdružení Post Bellum, který předal do rukou starosty Dvořáka zmíněné DVD, a dr. Daniel Herman, nový ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.

K charakteristice činnosti občanského sdružení Post Bellum nutně patří především slova na obalu DVD „My jsme to nevzdali. Příběhy 20. století", které Městská část Praha 1 a Post Bellum na Václavském náměstí prezentovali: „Minulé století změnilo celý svět: přineslo dvě zničující války, hrozbu jaderného konfliktu a řadu zemí ovládl komunismus - jeden z nejhrůznějších režimů, které člověk na člověka vymyslel. Ten naštěstí ve většině zemí skončil a také nebezpečí jaderné války bylo zažehnáno. Prozatím. Jak dlouhé bude to"prozatím", záleží na každém z nás, na tom, zda si dokážeme vzít z minulých hrůz ponaučení, zda budeme naslouchat slovům těch, kteří je zažili. Kteří jsou pamětí našeho národa. Praha 1 byla vždy místem významných historických okamžiků. Je tedy logické, že zdejší radnice podpořila práci občanského sdružení Post Bellum a jeho snahu o zachování svědectví lidí, kteří byli součástí příběhů 20. století. Společně vám je teď nabízejí."

Dílo - ano, je to dílo, skvělé a významné dílo - je určeno především základním a středním školám, jde hlavně o kontinuitu paměti národa. Jak Post Bellum pracuje a co toto DVD obsahuje ? Ještě jednou text z obalu: „Post Bellum deset let natáčí pamětníky dějin 20. století. Zaznamenává vzpomínky lidí, kteří ve svém životě pro žili holocaust, válku, osvobození, únor 1948, normalizaci a jiné děsivé, ale i pozitivní události minulého století. Sbírka nyní obsahuje více než 1.300 výpovědí. Z těchto záznamů Post Bellum sestavilo multimediální DVD, které popisuje důležité dějinné okamžiky od roku 1938 do převratu v roce 1989. DVD obsahuje desítky audiovýpovědí, fotografií a textů k jednotlivým událostem. Součástí DVD jsou také archivní dokumenty Českého rozhlasu a více než 30 hodin rozhlasových pořadů z oblíbeného cyklu Příběhy 20. století."

Mezi významnými hosty promluvil k účastníkům též nový ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Dr. Daniel Herman, který ve svém projevu nastínil program své činnosti a důležitost odhalení zrůdnosti totalitních režimů vůbec, zvláště toho posledního. V Ústavu pro studium totalitních režimů začíná s novým ředitelem nepochybně i nová etapa činnosti Ústavu, k jejímuž umožnění přispěl náš Svaz i svým rozhodným postojem a během níž bude zcela určitě i Svaz PTP-VTNP ČR připraven ve spolupráci s novým vedením pomáhat plnit náročné poslání Ústavu.

Na úplný závěr se přítomní představitelé i mnozí účastníci akce odebrali v průvodu k symbolickému pomníčku Jana Palacha a Jana Zajíce, kde položili květiny. Jménem Svazu PTP-VTNP ČR položili květiny br. Vladimír Lopaťuk a br. Jaroslav Müller. Vzpomínkové akce se zúčastnili i bratři z klubů Svazu z Pardubic, Tábora a Kladna, kteří budou mít jistě další následovníky z řad pétépáků v účasti při uchování historické paměti a upevnění její kontinuity pro další generace.

Děkujeme Městské části Praha 1 a občanskému sdružení Publicum Commodum za jejich iniciativu, velké úsilí a vykonanou práci a věříme, že letos byl dán impuls a příklad pro příští rok a pro vytvoření tradice, na které je náš Svaz odhodlán se podílet.

Mgr. Jaroslav Müller

Vyšlo v 77.čísle časopisu „ZPRAVODAJ PTP"
Svaz PTP – Vojenské tábory nucených prací
září 2010

 


 

REPORTÁŽ z akce "Sedm dnů, které otřásly Prahou"

FOTOGALERIE z akce "Sedm dnů, které otřásly Prahou"